slider01
http://seoul.nodong.org/xe/files/attach/images/10867/2226cc119f2aa1b0f5cb79bad7775137.jpg
http://seoul.nodong.org/xe/files/attach/images/10867/4755915be48b3718d73a06757ee83e0a.jpg

오시는 길


※ 불광역 2번출구로 나오셔서 파출소 방면으로 횡단보도를 건너 직진하시면 서울본부 간판이 보입니다. 


간선 : 471, 701, 703, 704, 705, 706, 720, N37(심야)

지선 : 7022, 7211, 7212, 7720

광역 : 9703, 9709

공항 : 6012

일반 : 330, 567, 99

마을 : 은평02, 은평04, 은평05, 은평07

직행 : 9710


서울시 은평구 녹번동 5번지 18동 2층 

Tel : 02-2269-6161  Fax : 02-2269-6166

E-mail : kctusrc1@gmail.com