slider01
http://seoul.nodong.org/xe/files/attach/images/10867/2226cc119f2aa1b0f5cb79bad7775137.jpg
http://seoul.nodong.org/xe/files/attach/images/10867/4755915be48b3718d73a06757ee83e0a.jpg
KakaoTalk_20190404_200117380.jpg


KakaoTalk_20190629_143909455.jpg


KakaoTalk_20190629_144240199.jpg


KakaoTalk_20190629_145421714.jpg


KakaoTalk_20190629_145423251.jpg


KakaoTalk_20190629_145618764.jpg


KakaoTalk_20190629_150513552.jpg


KakaoTalk_20190629_151417862.jpg


KakaoTalk_20190629_154326637.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_01.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_02.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_03.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_04.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_05.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_06.jpg


KakaoTalk_20190701_132234546.jpg


KakaoTalk_20190701_133843805.jpg


KakaoTalk_20190701_160841632.jpg


KakaoTalk_20190701_161339679.jpg


KakaoTalk_20190701_162030590.jpg


KakaoTalk_20190701_162519754.jpg


KakaoTalk_20190701_162747143.jpg


KakaoTalk_20190701_165250862.jpg


KakaoTalk_20190701_170506078.jpg


KakaoTalk_20190701_171647740.jpg


KakaoTalk_20190701_171736126.jpg


KakaoTalk_20190701_172047771.jpg


KakaoTalk_20190701_172226045.jpg


KakaoTalk_20190701_181822239.jpg


KakaoTalk_20190702_113828447.jpg


KakaoTalk_20190702_160712568.jpg


KakaoTalk_20190702_160852254.jpg


KakaoTalk_20190702_162507622.jpg


KakaoTalk_20190702_162624939.jpg


KakaoTalk_20190702_162956393.jpg


KakaoTalk_20190702_163142652.jpg


KakaoTalk_20190702_163420431.jpg


KakaoTalk_20190702_163914277.jpg


KakaoTalk_20190702_163944022.jpg


KakaoTalk_20190702_164623788.jpg


KakaoTalk_20190702_164744712.jpg


KakaoTalk_20190702_165056753.jpg


KakaoTalk_20190702_165507362.jpg


KakaoTalk_20190702_170041492.jpg


KakaoTalk_20190702_170400443.jpg


KakaoTalk_20190702_171817876.jpg


KakaoTalk_20190702_173620438.jpg


KakaoTalk_20190702_175741771.jpg


KakaoTalk_20190702_182957097.jpg


KakaoTalk_20190703_121411646.jpg


KakaoTalk_20190703_121916507.jpg


KakaoTalk_20190703_122006666.jpg


KakaoTalk_20190703_122102262.jpg


KakaoTalk_20190703_122114035.jpg


KakaoTalk_20190703_123120821.jpg


KakaoTalk_20190703_123617585.jpg


KakaoTalk_20190703_124310392.jpg


KakaoTalk_20190703_125005714.jpg


KakaoTalk_20190703_125524687.jpg


KakaoTalk_20190703_125618669.jpg


KakaoTalk_20190703_130116040.jpg


KakaoTalk_20190703_130721211.jpg


KakaoTalk_20190703_130841637.jpg


KakaoTalk_20190706_131215597.jpg


KakaoTalk_20190706_131519173.jpg


KakaoTalk_20190706_133257890.jpg


KakaoTalk_20190706_133648844.jpg


KakaoTalk_20190706_135050688.jpg


KakaoTalk_20190706_135415140.jpg


KakaoTalk_20190706_140722009.jpg


KakaoTalk_20190706_141550967.jpg


KakaoTalk_20190706_141952875.jpg


KakaoTalk_20190706_142256234.jpg


KakaoTalk_20190706_142509555.jpg


KakaoTalk_20190706_143131321.jpg


KakaoTalk_20190706_152126671.jpg


KakaoTalk_20190706_152200583.jpg


KakaoTalk_20190706_152657627.jpg


KakaoTalk_20190706_152711121.jpg


KakaoTalk_20190706_153019713.jpg


KakaoTalk_20190706_153021448.jpg


KakaoTalk_20190706_153352125.jpg


KakaoTalk_20190706_153545667.jpg


KakaoTalk_20190706_155733390.jpg


KakaoTalk_20190706_163058379.jpg


KakaoTalk_20190708_133147411.jpg


KakaoTalk_20190708_134903552.jpg


KakaoTalk_20190708_135511656.jpg


KakaoTalk_20190708_135631225.jpg


KakaoTalk_20190708_135631468.jpg


KakaoTalk_20190708_135911282.jpg


KakaoTalk_20190708_141058310.jpg


KakaoTalk_20190708_141150742.jpg


KakaoTalk_20190708_141504085.jpg


KakaoTalk_20190708_142635488.jpg


KakaoTalk_20190708_143105882.jpg


KakaoTalk_20190708_143107775.jpg


KakaoTalk_20190708_143116365.jpg


KakaoTalk_20190708_143543086.jpg


KakaoTalk_20190708_144447635.jpg


KakaoTalk_20190708_145642242.jpg


KakaoTalk_20190708_151909745.jpg


KakaoTalk_20190708_162735803.jpg


KakaoTalk_20190708_165751285.jpg


KakaoTalk_20190709_134205559.jpg


KakaoTalk_20190709_134434583.jpg


KakaoTalk_20190709_134928140.jpg


KakaoTalk_20190709_134938613.jpg


KakaoTalk_20190709_134938672.jpg


KakaoTalk_20190709_135149923.jpg


KakaoTalk_20190709_135604046.jpg


KakaoTalk_20190709_140204235.jpg


KakaoTalk_20190709_144042852.jpg


KakaoTalk_20190709_144113537.jpg


KakaoTalk_20190709_144438208.jpg


KakaoTalk_20190709_144638616.jpg


KakaoTalk_20190709_150247862.jpg


KakaoTalk_20190709_154907160.jpg


KakaoTalk_20190709_160527843.jpg


KakaoTalk_20190710_131020122.jpg


KakaoTalk_20190710_140406599.jpg


KakaoTalk_20190710_142239703.jpg


KakaoTalk_20190710_142318289.jpg


KakaoTalk_20190710_142602165.jpg


KakaoTalk_20190710_143824436.jpg


KakaoTalk_20190710_144118305.jpg


KakaoTalk_20190710_144823464.jpg


KakaoTalk_20190710_145051109.jpg


KakaoTalk_20190710_145920655.jpg


KakaoTalk_20190710_151812249.jpg


KakaoTalk_20190710_152928577.jpg


KakaoTalk_20190710_153454697.jpg


KakaoTalk_20190710_154008586.jpg


KakaoTalk_20190710_154950916.jpg


KakaoTalk_20190710_175645197.jpg


KakaoTalk_20190404_200117380.jpg


KakaoTalk_20190629_143909455.jpg


KakaoTalk_20190629_144240199.jpg


KakaoTalk_20190629_145421714.jpg


KakaoTalk_20190629_145423251.jpg


KakaoTalk_20190629_145618764.jpg


KakaoTalk_20190629_150513552.jpg


KakaoTalk_20190629_151417862.jpg


KakaoTalk_20190629_154326637.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_01.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_02.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_03.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_04.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_05.jpg


KakaoTalk_20190629_164005139_06.jpg


KakaoTalk_20190701_132234546.jpg


KakaoTalk_20190701_133843805.jpg


KakaoTalk_20190701_160841632.jpg


KakaoTalk_20190701_161339679.jpg


KakaoTalk_20190701_162030590.jpg


KakaoTalk_20190701_162519754.jpg


KakaoTalk_20190701_162747143.jpg


KakaoTalk_20190701_165250862.jpg


KakaoTalk_20190701_170506078.jpg


KakaoTalk_20190701_171647740.jpg


KakaoTalk_20190701_171736126.jpg


KakaoTalk_20190701_172047771.jpg


KakaoTalk_20190701_172226045.jpg


KakaoTalk_20190701_181822239.jpg


KakaoTalk_20190702_113828447.jpg


KakaoTalk_20190702_160712568.jpg


KakaoTalk_20190702_160852254.jpg


KakaoTalk_20190702_162507622.jpg


KakaoTalk_20190702_162624939.jpg


KakaoTalk_20190702_162956393.jpg


KakaoTalk_20190702_163142652.jpg


KakaoTalk_20190702_163420431.jpg


KakaoTalk_20190702_163914277.jpg


KakaoTalk_20190702_163944022.jpg


KakaoTalk_20190702_164623788.jpg


KakaoTalk_20190702_164744712.jpg


KakaoTalk_20190702_165056753.jpg


KakaoTalk_20190702_165507362.jpg


KakaoTalk_20190702_170041492.jpg


KakaoTalk_20190702_170400443.jpg


KakaoTalk_20190702_171817876.jpg


KakaoTalk_20190702_173620438.jpg


KakaoTalk_20190702_175741771.jpg


KakaoTalk_20190702_182957097.jpg


KakaoTalk_20190703_121411646.jpg


KakaoTalk_20190703_121916507.jpg


KakaoTalk_20190703_122006666.jpg


KakaoTalk_20190703_122102262.jpg


KakaoTalk_20190703_122114035.jpg


KakaoTalk_20190703_123120821.jpg


KakaoTalk_20190703_123617585.jpg


KakaoTalk_20190703_124310392.jpg


KakaoTalk_20190703_125005714.jpg


KakaoTalk_20190703_125524687.jpg


KakaoTalk_20190703_125618669.jpg


KakaoTalk_20190703_130116040.jpg


KakaoTalk_20190703_130721211.jpg


KakaoTalk_20190703_130841637.jpg


KakaoTalk_20190706_131215597.jpg


KakaoTalk_20190706_131519173.jpg


KakaoTalk_20190706_133257890.jpg


KakaoTalk_20190706_133648844.jpg


KakaoTalk_20190706_135050688.jpg


KakaoTalk_20190706_135415140.jpg


KakaoTalk_20190706_140722009.jpg


KakaoTalk_20190706_141550967.jpg


KakaoTalk_20190706_141952875.jpg


KakaoTalk_20190706_142256234.jpg


KakaoTalk_20190706_142509555.jpg


KakaoTalk_20190706_143131321.jpg


KakaoTalk_20190706_152126671.jpg


KakaoTalk_20190706_152200583.jpg


KakaoTalk_20190706_152657627.jpg


KakaoTalk_20190706_152711121.jpg


KakaoTalk_20190706_153019713.jpg


KakaoTalk_20190706_153021448.jpg


KakaoTalk_20190706_153352125.jpg


KakaoTalk_20190706_153545667.jpg


KakaoTalk_20190706_155733390.jpg


KakaoTalk_20190706_163058379.jpg


KakaoTalk_20190708_133147411.jpg


KakaoTalk_20190708_134903552.jpg


KakaoTalk_20190708_135511656.jpg


KakaoTalk_20190708_135631225.jpg


KakaoTalk_20190708_135631468.jpg


KakaoTalk_20190708_135911282.jpg


KakaoTalk_20190708_141058310.jpg


KakaoTalk_20190708_141150742.jpg


KakaoTalk_20190708_141504085.jpg


KakaoTalk_20190708_142635488.jpg


KakaoTalk_20190708_143105882.jpg


KakaoTalk_20190708_143107775.jpg


KakaoTalk_20190708_143116365.jpg


KakaoTalk_20190708_143543086.jpg


KakaoTalk_20190708_144447635.jpg


KakaoTalk_20190708_145642242.jpg


KakaoTalk_20190708_151909745.jpg


KakaoTalk_20190708_162735803.jpg


KakaoTalk_20190708_165751285.jpg


KakaoTalk_20190709_134205559.jpg


KakaoTalk_20190709_134434583.jpg


KakaoTalk_20190709_134928140.jpg


KakaoTalk_20190709_134938613.jpg


KakaoTalk_20190709_134938672.jpg


KakaoTalk_20190709_135149923.jpg


KakaoTalk_20190709_135604046.jpg


KakaoTalk_20190709_140204235.jpg


KakaoTalk_20190709_144042852.jpg


KakaoTalk_20190709_144113537.jpg


KakaoTalk_20190709_144438208.jpg


KakaoTalk_20190709_144638616.jpg


KakaoTalk_20190709_150247862.jpg


KakaoTalk_20190709_154907160.jpg


KakaoTalk_20190709_160527843.jpg


KakaoTalk_20190710_131020122.jpg


KakaoTalk_20190710_140406599.jpg


KakaoTalk_20190710_142239703.jpg


KakaoTalk_20190710_142318289.jpg


KakaoTalk_20190710_142602165.jpg


KakaoTalk_20190710_143824436.jpg


KakaoTalk_20190710_144118305.jpg


KakaoTalk_20190710_144823464.jpg


KakaoTalk_20190710_145051109.jpg


KakaoTalk_20190710_145920655.jpg


KakaoTalk_20190710_151812249.jpg


KakaoTalk_20190710_152928577.jpg


KakaoTalk_20190710_153454697.jpg


KakaoTalk_20190710_154008586.jpg


KakaoTalk_20190710_154950916.jpg


KakaoTalk_20190710_175645197.jpg


Atachment
첨부 '135'

 1. [1인시위] 연대단체와 소비자들이 함께하고 있습니다. 서울 28곳 포함, 전국 110여곳으로 확산됩니다. file

 2. 먹튀폐업 해고된 제화공들이 원청과 유통재벌의 문제를 알리려 소비자들을 만나러 백화점으로 갑니다. (10일차) file

 3. 늙은 제화노동자, 전경련 유통재벌앞에서 삭발로 투쟁의지를 밝힌다 file

 4. 동아운수 3.13 투쟁 집회 행진 진행했습니다. file

 5. [초대] 도봉실버센터 노동조합이 새롭게 나섭니다. file

 6. 2018.9.19 동아운수 규탄 기자회견/ 현장 출근 선전전 장면입니다. file

 7. 북부지청장-북부지구협 대표자 2018. 9.19 면담 사진입니다 file

 8. 2016년 10월 7일 민중총궐기 서울지역 투쟁선포 기자회견 file

 9. 2016년 10월 6일_강서양천 총파업지지 선전전 file

 10. 2016년10월5일 원자력병원 파업전야제 file

 11. 2016년 10월5일 서부지구협 서울기관차지부 파업출정식 file

 12. 2016년 10월 5일 서울시 생활임금 협약식 file

 13. '2016 차별철폐 서울 한마당' 네째날 (신촌) file

 14. '2016 차별철폐 서울 한마당' 세째날 (노원) file

 15. '2016 차별철폐 서울 한마당' 둘째날 (서울역) file

 16. '2016 차별철폐 서울 한마당' 첫째날 (성수역, 청량리역) file

 17. 민주노총 서울본부 긴급토론회 '반복되는 스크린도어 사고 원인과 대책' file

 18. 2016 6월 4일 노동자 통일축구 서울예선 file

 19. 2016년 4월 12일 서울본부 광화문 선전전 file

 20. 2016년 4월 12일 코엑스노조 28주년 창립기념식 file

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8